Parlametar je alat koji, pomoću analize glasanja i transkripata zastupničkih nastupa, olakšava praćenje rada Hrvatskog sabora.
Vizualna rješenja prilagođena korisniku i tehnološki napredni modularni dizajn povećavaju transparentnost djelovanja najvažnije demokratske institucije i omogućuju učinkovit uvid u proces donošenja odluka.
Opća javnost

Funkcioniranje demokracije ovisi o budnom i odgovornom nadzoru rada vladajućih, a preduvjet za to je dobro informirana javnost. Hvala što vam nije svejedno.

Medijska javnost

Sve postojeće kartice mogu se besplatno preuzeti i ugraditi na bilo koju web stranicu. Podaci su obrađeni kako bi se mediji lakše posvetili interpretaciji.

Programerska javnost

Svi podaci su besplatno dostupni kroz dva API sučelja, i sav kôd objavljen je na Githubu. Sve potrebno možete pronaći na stranici za programerke, a ako trebate pomoć obratite nam se putem e-maila!


Parlametar je aplikacija koju GONG i institut Danes je nov dan, razvijaju kao hrvatsku verziju parlameter.si sučelja ove slovenske organizacije usredotočene na digitalnu političku participaciju i transparentnost. Hvala NED-u, Google DNI-u i svim pojedinkama koje su pomogle projekt svojim nesebičnim zalaganjem.Gramatički rod

Parlametar koristi ženski rod kao univerzalni za sve izraze koji imaju rodno značenje.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.