6. sjednica

Sabor

5. 2. 2021

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102
Konačni prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora, drugo čitanje, P.Z. br. 11
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini, Predlagatelj: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke, drugo čitanje, P.Z.E. br. 14
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, drugo čitanje, P.Z. br. 74
Prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 83
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Predlagatelj: Klub zastupnika MOST nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 37
Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 11. ožujka 2020. do 15. siječnja 2021.
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63
Izbor, imenovanja i razrješenja
Konačni prijedlog zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara”, drugo čitanje, P.Z. br. 6
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini, prvo čitanje, P.Z. br. 47
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, P.Z.E. br. 70
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 101
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, prvo čitanje, P.Z. br. 89
Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61
Prijedlog zakona o elektroničkim medijima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 62
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu
Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2019., Predlagatelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2019. - srpanj 2020., Predlagatelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 107
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, prvo čitanje, P.Z. br. 109
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, prvo čitanje, P.Z. br. 108
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, prvo čitanje, P.Z. br. 79
Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske
Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka Hrvatskoga sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, Predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o željeznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 90
Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 91
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, prvo čitanje, P.Z. br. 93
a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport
Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2019. godini
Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine, Predlagatelj: Hrvatske vode
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu, Predlagatelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 87
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu
Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 96
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona, Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 88
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu, Predlagatelj: Klub zastupnika MOST nezavisnih lista, prvo čitanje, P.Z. br. 38
Prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 98
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 97
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116
Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini i Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini
Lista kandidata za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, prvo čitanje, P.Z. br. 71
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 95
Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu, Predlagatelj: Povjerenik za informiranje
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, prvo čitanje, P.Z.E. br.118
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70
Prijedlog kandidata za pučkog pravobranitelja, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u Republici Hrvatskoj, drugo čitanje, P.Z. br. 119
Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, drugo čitanje, P.Z. br. 120
Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2019. godinu, Predlagatelj: Odbor za europske poslove
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prvo čitanje, P.Z. br. 122
Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, prvo čitanje, P.Z. br. 92
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 117
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123
Prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 121
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 83
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu, Predlagatelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora
Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Predlagatelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, Predlagatelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Predlagatelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, Predlagatelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Konačni prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 24
Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, drugo čitanje, P.Z. br. 89
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34
Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99
Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 126
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za način dodjele i raspolaganja sredstvima EU fondova u sklopu "Projekta Slavonija, Baranja i Srijem", Predlagatelji: 25 zastupnika Hrvatskoga sabora
Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu, Predlagatelj: Središnji državni Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine), Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama), Izmjene I dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Lasersko oružje koje osljepljuje) i Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila), drugo čitanje, P.Z. br. 124
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, drugo čitanje, P.Z. br. 79
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. 63
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika
Utvrđivanje dnevnog reda
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Iznošenje stajališta zastupnika Milana Vrkljana
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a
Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a
Iznošenje stajališta zastupnika Davora Nađia
Iznošenje stajališta zastupnice Katarine Peović
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Centra i GLAS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a